மலக்குவியலை

நான் வேற்றுவன் தந்த
மலக்குவியலை
என்னவென்று கேட்காமல்
அள்ளித் திணித்தேன்
எனது நாவுள்
கையிலிருந்த அதன்
மீதியை எதிரில்
நின்றவர்களுக்கும்
எதுவும் சொல்லாமல்
வாயிலும் போட சொன்னேன்
தின்னவும் செய்தார்கள்
அதில் மீந்த மலக்குவியலை
மற்றவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தனர்
அந்த மற்றவர்களும் அதே
திணிப்பை தவறாமல்
செய்தனர்;
ஏன்,
எதற்காக உண்டோம்
அதுயென்ன பயன்
தந்ததென தெரியாமல்
புரியாமலே தொடர்கிறது
மலக்குவியல் பகிரும்
வேலை மட்டுமேன்.

ச.ரே.அச்சமிலான்

5 thoughts on “மலக்குவியலை

  1. அருமை அண்ணா….. இதைவிட வேறு எப்படியும் செருப்பால் அடித்தாற்போல் சொல்ல முடியாது…

    Liked by 1 person

  2. உன் கவி படித்தே .. எழுத பழகுவள் நான் அண்ணா

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: