உன்னுள்ளெலாம்
உலர்ந்த அல்லிகள்
பனிப் போர்த்தி
மறைப்பதால்
உருக்கிட நான்
அழல் ஊற்றுகிறேன்…

ச.ரே அச்சமிலான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: